Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin dla Kursantów Ośrodka Szkolenia Kierowców KopaMa Karol Oleszek z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Słubickiej 50/1B, 53-615 Wrocław, zwany dalej KopaMa.
 2. Kurs na prawo jazdy prowadzony jest przez Instruktorów KopaMa.
 3. Kursantem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy jednej z wybranych kategorii oferowanych przez KopaMa.
 4. Kursem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest szkolenie wymagane do uzyskania praw jazdy odpowiedniej kategorii prowadzone przez Instruktorów KopaMa.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio dla całej oferty szkoleniowej KopaMa.
 6. Kurs jest prowadzony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i obejmuje:
 1. część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń (część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD) b. część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem c. naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych d. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej egzaminem wewnętrznym teoretycznym i egzaminem wewnętrznym praktycznym.
 2. Warunki przyjęcia na kurs
 1. Posiadanie przez Kursanta numeru identyfikującego PKK – Profil Kandydata na Kierowcę przed przystąpieniem do kursu.
 2. Osiągnięcie wymaganego przepisami obowiązującego prawa wieku dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 3. Szkolenie można jednak rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.
 4. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna przedłożoną w KopaMa przed rozpoczęciem kursu.
 5. Podpisanie umowy na przeprowadzenie kursu prawa jazdy w biurze KopaMa najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 6. Wniesienie zadatku w wysokości 500 zł w biurze KopaMa. Płatność zadatku w biurze możliwa jest gotówką lub kartą lub w systemie rezerwacji on-line na stronie www.kopama.pl, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu, przelewem na konto NEST BANK. – 43 1870 1045 2078 1047 5077 0001, tytuł przelewu: ZADATEK, Imię i Nazwisko, rodzaj kursu. W przypadku wyboru przez Kursanta płatności ratalnej zadatek uznawany jest za I ratę z III rat.
 7.  W przypadku płatności przelewem wysłanie w czasie 24 godzin od zapisu, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu potwierdzenia dokonania przelewu bankowego e-mail-em na adres biuro@kopama.pl.

III. Przebieg kursu

Część teoretyczna:

 1. Część teoretyczna odbywa się w siedzibie KopaMa (część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD).
 2. Przebieg i czas szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 3. Zajęcia teoretyczne odbywają się we wtorki i czwartki, chyba że Kursanci danego kursu za zgodą Instruktora – Wykładowcy ustalą inne dni tygodnia.
 4. Część teoretyczna składa się z odpowiedniej dla danej kategorii liczby spotkań, gdzie każde spotkanie odbywa się w godzinach od 17:00 do 20:00, chyba że Kursanci danego kursu za zgodą Instruktora – Wykładowcy ustalą inne godziny.
 5. Godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut.
 6. Wymagana frekwencja obecności do zaliczenia części teoretycznej to 80% wszystkich zajęć oraz obowiązkowa obecność na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Obowiązkowa obecność na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy dotyczy także Kursantów zwolnionych z mocy prawa z części teoretycznej. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Kursant zobowiązany jest do odrobienia zaległych zajęć zgodnie z harmonogramem kolejnego, najbliższego kursu odpowiedniej kategorii.
 7. Kursanci w ramach kursu podstawowego otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe w postaci podręcznika i testów na prawo jazdy. Kursanci w ramach kursu uzupełniającego chcąc otrzymać te materiały zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem KopaMa.

Część praktyczna:

 1. Część praktyczna kat. B rozpoczyna się i kończy w pobliżu siedziby KopaMa przy ul. Słubickiej 50 we Wrocławiu, chyba że Kursanci danego kursu za zgodą Instruktora ustalą inne miejsce gdzie możliwy jest na czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć postój pojazdów.
 1. Przebieg i czas szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 2. Godzina zajęć praktycznych trwa 60 minut.
 3. Przypisanie instruktora prowadzącego następuje nie później niż w ciągu 7 dni od daty ukończenia części teoretycznej, a w przypadku gdy Kursant jest zwolniony z mocy prawa z części teoretycznej to termin 7 dniowy liczony jest od daty zapisu na kurs prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
 4. Rezerwacja terminów zajęć praktycznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.kopama.pl w systemie rezerwacji on-line lub telefonicznie pod numerem tel. +48 501 37 27 38
 5. Kursant samodzielnie dokonuje rejestracji konta na stronie internetowej www.kopama.pl w systemie rezerwacji on-line.
 6. KopaMa zastrzega sobie prawo do zatwierdzania, dokonywania zmian oraz usuwania rezerwacji Kursanta w systemie w wyjątkowych sytuacjach. Każda rezerwacja dokonana przez Kursanta wymaga zatwierdzenia przez Instruktora, o czym Kursant jest informowany na adres podany w systemie rezerwacji adres email lub telefonicznie.
 7. Odwołanie rezerwacji terminu zajęć praktycznych może zostać dokonane przez Kursanta za pomocą systemu rezerwacji, gdzie dostępna jest funkcja odwołania rezerwacji do 24 h przed planowanym terminem zajęć. Po tym czasie funkcja odwołania rezerwacji zostaje automatycznie wyłączona.
 8. W przypadku niedochowania czasu odwołania rezerwacji do 24 h przed planowanym terminem zajęć Kursant obowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej odpowiadającej cenie szkolenia uzupełniającego danej kategorii podanej w cenniku KopaMa na dzień nieobecności za każdą zaplanowaną godzinę tego szkoenia. Przekazywanie informacji o nieobecności możliwe jest w przypadku niedochowania czasu odwołania rezerwacji do 24 h przed planowanym terminem pod nr telefonu 501 37 27 38.  Opłata za nieobecności zostanie doliczona do ceny kursu i powinna być opłacona niezwłocznie w biurze obsługi klienta lub przelewem.
 9. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć jeżeli Kursant: a. Posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć. b. Według Instruktora jest sprawny psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego do alkoholu. c. Posiada przy sobie dowód tożsamości lub paszport.
 10. Zajęcia praktyczne mogą zostać przerwane przez Instruktora w dowolnym miejscu i czasie w przypadku, gdy Kursant: a. Nie stosuje się do wydawanych przez Instruktora poleceń. b. Zachowuje się w trakcie szkolenia w sposób niekulturalny lub wulgarny.
 11. Kursant ma prawo do dokonania jednej rezerwacji zajęć praktycznych w ciągu doby. Przy czym w okresie pierwszych 8 godzin szkolenia praktycznego maksymalna ilość godzin w ciągu doby wynosi 2, w kolejnych godzinach szkolenia 3.
 12. Instruktor jest zobowiązany do oczekiwania na Kursanta przez 15 (piętnaście) minut w umówionym miejscu i czasie, nawet gdy Kursant nie powiadomi go o swoim spóźnieniu. Po tym czasie, instruktor prowadzący ma prawo oddalić się z miejsca spotkania – uznaje się wówczas, że zajęcia praktyczne nie zostały zrealizowane z powodu braku obecności Kursanta

.

Egzamin wewnętrzny teoretyczny:

 1. Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego może przystąpić Kursant, który odbył co najmniej minimalną wymaganą prawem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 2. Egzamin wewnętrzny teoretyczny nie jest przeprowadzany w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD.
 3. Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego można przystąpić w godzinach pracy biura KopaMa jeden raz w ciągu doby.
 4. Egzaminy wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny.

Egzamin wewnętrzny praktyczny:

 1. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego.
 2. Egzamin wewnętrzny praktyczny przeprowadza Instruktor prowadzący lub Instruktor wyznaczony przez Kierownika KopaMa.
 3. W trakcie egzaminu wewnętrznego praktycznego Instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.
 4. Po zakończeniu egzaminu wewnętrznego praktycznego Instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.
 5. W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego Instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
 6. Pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny jest bezpłatny. Opłata za kolejne egzaminy są równe opłacie za jedną godzinę jazdy doszkalającej. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.kopama.pl.
 7. Warunkiem do ukończenia kursu prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest wynik pozytywny egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.
 1. Zakończenie kursu
 1. Zakończenie kursu na prawo jazdy możliwe jest po odbyciu wymaganych przepisami obowiązującego prawa zajęć teoretycznych i praktycznych w odpowiednim dla danej kategorii prawa jazdy wymiarze godzin, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego teoretycznego i egzaminu wewnętrznego praktycznego, złożeniu podpisów przez Kursanta w wymaganej prawem dokumentacji kursu, a także uregulowaniu wszystkich wymaganych opłat dla KopaMa.
 2. Po zakończeniu kursu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni aktualizowany jest Profil Kandydata na Kierowcę, co umożliwia Kursantowi zapisanie się i przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD.
 3. Kursantom, którzy nie uregulowali wszystkich wymaganych opłat dla KopaMa nie zostanie zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę, aż do momentu uregulowania płatności.
 1. Udostępnienie pojazdu Ośrodka Szkolenia Kierowców na egzamin państwowy w WORD
 1. Pierwsze podstawienie pojazdu należącego do KopaMa na egzamin praktyczny w WORD w przypadku gdy WORD nie dysponuje pojazdem na którym kursant ukończył szkolenie wliczone jest w cenę kursu podstawowego. Każde kolejne udostępnienie pojazdu wiąże się z dodatkową opłatą. Ta sama opłata dotyczy kursantów szkoleń uzupełniających,
 2. Informacja na temat opłaty za udostępnienie pojazdu dostępna jest w biurze KopaMa lub na stronie www.kopama.pl,
 3. Przed zapisaniem się na egzamin państwowy w WORD, Kursant zobowiązany jest do uzyskania zgody na udostępnienie pojazdu przez kierownika KopaMa w wybranym przez siebie terminie.
 1. Odpowiedzialność Kursanta za wyrządzone szkody
 1. Kursant ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w siedzibie KopaMa zarówno umyślnie jak i nie umyślnie.
 2. Kursant ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pojazdach szkoleniowych i szkodach wyrządzonych Instruktorom w przypadku umyślnego działania.

VII. Opłaty za kurs

 1. Ceny obowiązujące w KopaMa są przedstawione w cenniku dostępnym na stronie www.kopama.pl.
 2. Cena promocyjna dotyczy płatności jednorazowej.
 3. Cena regularna dotyczy płatności ratalnej.
 4. Cena kursu obejmuje minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, egzaminy wewnętrzne teoretyczne, jeden egzamin wewnętrzny praktyczny oraz jedno podstawienie pojazdu należącego do KopaMa na egzamin praktyczny w WORD w przypadku gdy WORD nie dysponuje pojazdem na którym kursant ukończył szkolenie. Część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD ( w takim przypadku cena kursu nie ulega zmniejszeniu).
 5. Cena kursu nie obejmuje opłaty za: a. orzeczenie lekarskie, która jest pobierana przez lekarza przeprowadzającego badanie, b. materiały szkoleniowe (dotyczy kursów uzupełniających, doszkalających), c. drugie podstawienie samochodu szkoleniowego na egzamin państwowy w WORD, d. opłat pobieranych przez WORD i inne urzędy.
 6. Opłaty mogą być regulowane w biurze KopaMa lub przelewem (należy wówczas na żądanie KopaMa okazać potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej lub papierowej albo przesłać potwierdzenie  e-mail-em na adres biuro@kopama.pl) na konto: NEST BANK – 43 1870 1045 2078 1047 5077 0001, tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, rodzaj kursu.
 7. W celu rezerwacji miejsca możliwe jest wpłacenie zadatku w wysokości 500  zł w czasie 24 godzin od zapisu w biurze KopaMa lub w systemie rezerwacji on-line na stronie www.kopama.pl, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu., tytuł przelewu: ZADATEK, Imię i Nazwisko, rodzaj kursu. W przypadku wyboru przez Kursanta płatności ratalnej zadatek uznawany jest za I ratę z III rat.
 8. Opłaty mogą być regulowane jednorazowo lub w trzech następujących ratach:
  • I rata: w dniu zapisu na kurs w wysokości 500 zł. W przypadku wyboru przez Kursanta płatności ratalnej zadatek uznawany jest za I ratę z III rat.
  • II rata: najpóźniej do dnia rozpoczęcia 1/2 godzin zajęć praktycznych w wysokości 2/3 pozostałej należności za kurs.
  • III rata: najpóźniej do dnia ukończenia wszystkich wymaganych prawem godzin zajęć praktycznych w wysokości całej pozostałej należności za kurs.
 9. O płatności jednorazowej lub ratalnej Kursant decyduje w dniu zapisu, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu.
 10. W razie nieuregulowania kolejnej raty w terminie nastąpi blokada systemu rezerwacji on-line do czasu uregulowania wymaganych płatności.
 11. W przypadku rezerwacji jazd doszkalających Kursant jest zobowiązany do wniesienia opłaty oraz przesłanie potwierdzenia przelewu maksymalnie do 24godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
 12. O kolejności przyjęcia na kurs prawa jazdy odpowiedniej kategorii decyduje kolejność wpłaty, a w przypadku płatności przelewem kolejność wysłania potwierdzenia dokonania przelewu bankowego lub e-mail-em na adres biuro@kopama.pl.
 13. KopaMa zastrzega sobie prawo do zmian cennika dostępnego na stronie www.kopama.pl

VIII. REZYGNACJA Z KURSU, PRZERWA W KURSIE

 1. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem przez Kursanta, KopaMa zwraca 100% wpłaconej kwoty pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego wpłacenie określonej kwoty  (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu).
 2. W przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu przez Kursanta KopaMa zwraca tylko niewykorzystaną część z wpłaconej kwoty za kurs, która jest obliczana według  następującej formuły: KWOTA DO ZWROTU = cena kursu – 500 zł opłaty manipulacyjnej (zadatku) – (cena kursu /liczba godzin zajęć praktycznych x liczba zrealizowanych godzin zajęć praktycznych). Opłata manipulacyjna zawiera m.in. opłatę za zarządzenie procesem szkolenia, za administrowanie systemem zapisów, zajęcia teoretyczne w tym materiały edukacyjne (podręcznik + dostęp do platformy e-learningowej).
 3. W razie przerwy w kursie trwającej dłużej niż 3 miesiące, Kursanta będą obowiązywały nowe ceny kursów, jeżeli zostaną wprowadzone przez KopaMa
 4. W razie przerwy w kursie trwającej dłużej niż 24 miesiące, Kursantowi nie będzie przysługiwało prawo zwrotu kwoty uiszczonej za kurs w zakresie niewykorzystanych (nieodbytych) zajęć.
 1. DODATKOWE POSTANOWIENIA
 1. Dane osobowe przekazywane KopaMa wykorzystywane są w zakresie koniecznym do realizacji poszczególnych części szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz.151 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 2. Dane osobowe przekazywane KopaMa wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych części szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 3. KopaMa przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi KopaMa oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług KopaMa oraz Produktów i usług partnerów handlowych KopaMa, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 4. W przypadku wyrażenia zgody po zdanym egzaminie państwowym przez Kursanta na wykorzystanie jego wizerunku lub danych osobowych w celach promocyjnych na portalach społecznościowych Facebook, KopaMa udziela rabatu promocyjnego w organizowanych przez siebie kursach.
 5. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Ośrodek Szkolenia Kierowców KopaMa Karol Oleszek z siedzibą przy ul. Słubickiej 50/1B we Wrocławiu (zwana dalej KopaMa), NIP: 6912536087.
 6. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności KopaMa.