Wymagania dla obcokrajowców chcących zapisać się na kurs / Requirements for foreigners who want to buy driving course

Kurs na prawo jazdy może rozpocząć osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy. Dodatkowo do uczestnictwa w kursie niezbędne będzie wyrobienie “Profilu Kandydata na Kierowcę” (PKK)

(ENG)The course at the beginning of the journey may be started by a person who will take place on the territory of the Republic of Poland for at least 185 days in each calendar year due to their professional ties, or also certify that they have been studying for at least six months. Additionally, it will be necessary to select the “Driver Candidate Profile” (PKK) to participate in the course.

W celu wyrobienia numeru PKK, w pierwszej kolejności należy udać się do fotografa po jedno zdjęcie do prawa jazdy, następnie do lekarza medycyny pracy, po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Jeżeli mamy już to wszystko w następnym kroku udajemy się do urzędu miasta (wydział komunikacji) stosownego do miejsca zamieszkania (We Wrocławiu przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4) gdzie po wypełnieniu wniosku (dostępny w zakładce “dokumenty do pobrania”) otrzymamy PKK. Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

(ENG)In order to obtain a PKK number, first go to the photographer for one photo for the driving license, then to the occupational medicine doctor, for a certificate of no contraindications to driving. If we already have all of this, in the next step we go to the city office (communication department) appropriate to the place of residence (in Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej 4), where after completing the application (available in the “downloadable documents” tab) we will receive the PKK. The foreigner also attaches to the application a photocopy of the residence card, residence visa or other document confirming the right to stay in the territory of the Republic of Poland, or a certificate that he or she has been studying for at least six months.